Anna Żylińska

SAM_1520

Anna Żylińska

Imię i nazwisko: Anna Żylińska

Nr tel.: +48 22 55 40 448

Adres e-mail: anna.zylinska@uw.edu.pl

Adres: ul. Żwirki i Wigury 93, pokój 1079

Stopień naukowy: doktor habilitowany

Tytuł naukowy: adiunkt

Kariera naukowa:

1992 – magister, specjalizacja Geologia stratygraficzno-poszukiwawcza, Wydział Geologii Uniwersytet Warszawski;
2001 – doktor nauk o Ziemi, w zakresie Geologii, Wydział Geologii Uniwersytet Warszawski;
2013 – doktor habilitowany nauk o Ziemi, dyscyplina geologia, specjalność stratygrafia, na podstawie dorobku w dziedzinie „Kambryjskie trylobity regionu kieleckiego Gór Świętokrzyskich – rewizja taksonomiczna, stratygrafia i znaczenie biogeograficzne;

Pełnione funkcje:

  1. Elektor Kolegium Elektorów UW w kadencji 2016-2020
  2. Członek głosujący Międzynarodowej Podkomisji Stratygrafii Kambru
  3. Redaktor pomocniczy w Acta Geologica Polonica i Palaeontologia Electronica; redaktor językowy (j. angielski) w Rocznikach Gleboznawczych
  4. Członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego

Praca zawodowa:

1992 – 2001 Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, asystent
2001 –2012 Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, adiunkt
2012 – 2014 Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, starszy wykładowca

od 2014 Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, adiunkt

Zajęcia dydaktyczne prowadzone dotychczas:

  • ćwiczenia: Geologia historyczna, Metodologia stratygrafii, Geologia dla geografii, Paleontologia;
  • ćwiczenia terenowe: Kurs geologii ogólnej, Kurs geologii historycznej, Kurs geologii regionalnej, Geologia bez granic;
  • seminarium magisterskie na specjalności Stratygrafia i sedymentologia;
  • wykłady: Geologia i geomorfologia (dla Wydziału Biologii).

Hobby: Turystyka piesza górska i podróże w ciekawe miejsca. Muzyka, w tym śpiewanie w chórze. Układanie puzzli. Fotografia.