Anna Wysocka

Wysocka_AnnaImię i nazwisko: Anna Wysocka

Nr tel.: +48 22 55 40 445

Adres e-mail: Anna.Wysocka@uw.edu.pl

Adres: ul. Żwirki i Wigury 93, pokój 1035

Strona internetowa:http://www.geo.uw.edu.pl/anna-wysocka-str_pracownika

Stopień naukowy: doktor habilitowany

Tytuł naukowy: profesor nadzwyczajny

Kariera naukowa:

1991 – magister, specjalizacja Geologia stratygraficzno-poszukiwawcza, Wydział Geologii Uniwersytet Warszawski;
1999 – doktor nauk o Ziemi, w zakresie Geologii, Wydział Geologii Uniwersytet Warszawski;
2010 – doktor habilitowany nauk o Ziemi, dyscyplina geologia, specjalność sedymentologia, na podstawie dorobku w dziedzinie „Rekonstrukcja lądowych środowisk depozycji (paleogen/neogen) w basenach sedymentacyjnych związanych ze strefami przesuwczymi północnego Wietnamu”;

Pełnione funkcje:

  1. Prodziekan ds. studenckich Wydziału Geologii UW – od 2012
  2. Zastępca Dyrektora Instytutu Geologii Podstawowej Wydział Geologii, UW – od 2002-2012
  3. Redaktor pomocniczy Kwartalnika Geologicznego (od 2012)
  4. Członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego oraz International Association of Sedimentologists

Praca zawodowa:

1991 – 1992 Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, etat naukowo-techniczny
1993 – 1994 Szkoła Podstawowa nr 365 w Warszawie, nauczyciel geografii
1994 – 1995 Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Milanówku, nauczyciel geografii
1992 – 2000 Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, asystent
2000 – 2012 Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, adiunkt
od 2012 Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, profesor UW

Zajęcia dydaktyczne prowadzone dotychczas:

  • ćwiczenia: Geologia dynamiczna, Sedymentologia, Geologia dla geografii, Praktikum z sedymentologii skał klastycznych, Środowisko geograficzne;
  • proseminaria: Geologia Karpat Polskich i ich przedpola oraz Nowe trendy w sedymentologii;
  • ćwiczenia terenowe: Kurs geologii ogólnej w Bocheńcu, Naturalne i antropogeniczne procesy strefy brzegowej Bałtyku; technologie czystej energii – Pobrzeże; Współczesne procesy w strefie brzegowej Bałtyku i ich zapis kopalny; Przyroda Gór Świętokrzyskich, Geologia bez granic;
  • wykłady: Sedymentologia, Regionalne elementy krajobrazu Polski oraz Klastyczne systemy depozycyjne.

Hobby: Turystyka piesza górska i podróże w ciekawe miejsca. Fotografia.