Andrzej Konon

Imię i nazwisko: Andrzej Konon

Nr tel.: +48 22 55 40 432

Adres e-mail: Andrzej.Konon@uw.edu.pl

Adres: ul. Żwirki i Wigury 93, pokój 1057

Stopień naukowy: doktor habilitowany

Tytuł naukowy: profesor nadzwyczajny

Kariera naukowa:

1990 r. – magister, specjalność geologia stratygraficzno-poszukiwawcza, Wydział Geologii Uniwersytet Warszawski;
2000 r. – doktor Nauk o Ziemi, Wydział Geologii Uniwersytet Warszawski;
2009 r. – doktor habilitowany Nauk o Ziemi w zakresie geologii, Wydział Geologii Uniwersytet Warszawski.

Pełnione funkcje:

od 22 lutego 2012 r., Sekretarz naukowy Komitetu Nauk Geologicznych PAN

Praca zawodowa:

od 1993 r. – asystent w Zakładzie Tektoniki i Kartografii Geologicznej, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski;
od 2000 r. – adiunkt w Zakładzie Tektoniki i Kartografii Geologicznej, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski;
od 2012 r. – profesor UW, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski

Tematyka badawcza:

Analiza pasm deformacji, analiza sieci uskoków, związków występowania struktur tektonicznych z rozprzestrzenieniem trzęsień ziemi, badania stref kolizji płyt litosferycznych i interakcji bloków tektonicznych, badania związane z problematyką tektoniki cienkonaskórkowej i gruboskórkowej, badania geomechaniczne, w tym wielkości naprężeń podczas procesów deformacji, badania łączące wyniki badań paleomagnetycznych i tektonicznych, badania geometrii fałdów związanych z uskokami, rekonstrukcje paleonaprężeń.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone dotychczas:

  • Wykłady: Geotektonika, Tektonika
  • Ćwiczenia, praktika i proseminaria: Kartowanie geologiczne, Tektonika, Praktikum „Analiza modeli powierzchni”, Praktikum z geologii strukturalnej, Proseminarium „Wybrane zagadnienia z tektoniki Karpat i Gór Świętokrzyskich”, Praktikum z „Morfotektoniki”, Metody geofizyczne w tektonice, Analiza modeli powierzchni